VYMÁHANIE VNÚTROŠTÁTNYCH POHĽADÁVOK

Je to pokus o vymoženie dlžnej čiastky ešte pred súdnym alebo exekučným konaním.

Rozdiel je v tom, že kým na súde musíte vopred zaplatiť istinu vo výške 6% z vymáhanej sumy, u nás platíte provízie až po vymožení pohľadávky (alebo jej časti).

Kým sa súdne konanie môže natiahnuť aj na desiatky rokov, my pracujeme rýchlejšie a efektívnejšie s profesionálne vyškolenými pracovníkmi.

Podľa našej praxe a skúseností je možné vyhlásiť, že tretia strana vie oveľa lepšie stimulovať platobnú ochotu a zastávať hmotné záujmy poverovateľa.

Na základe tejto skutočnosti sme vypracovali postup vymáhacieho procesu.

Okrem písomnej a telefonickej komunikácie s dlžníkom kladieme veľký dôraz na osobnú návštevu dlžníka na celom území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom osobnej návštevy je získavanie dôležitých informácií o dlžníkoch.

Top