Odborný slovník

B2B (Business to business)
Označenie používané pre medzipodnikové obchodné vzťahy medzi dvoma alebo viacerými podnikmi.
B2C (Business to customer)
Označenie pre obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami a koncovými zákazníkmi / spotrebiteľmi.
Cash flow
Ekonomický termín, ktorý predstavuje peňažný tok v podniku. Je to rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie.
Dátum splatnosti faktúry
Dátum platobnej povinnosti. Tento dátum informuje zákazníka o tom, kedy najneskôr má zaplatiť. Po tomto dátume sa môže od neho nezaplatená faktúra vymáhať spolu s príslušenstvom.
Dlh
Nesplnený záväzok vyplývajúci dlžníkovi zo zmluvy alebo zo zákona, ide o určitú povinnosť.
Dlžník
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej vznikla povinnosť splniť veriteľov určitý záväzok (dlh) peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).
Doba premlčania
Doba po ktorej pohľadávka stratí svoju platnosť. Pri obchodnoprávnych úkonoch je doba premlčania 4 roky, pri občianskoprávnych úkonoch sú to 3 roky, a pri preprave je to 1 rok.
Dobropis
Dokument, vystavený predávajúcim v prospech kupujúceho znejúci na finančnú čiastku dlžnú predávajúcim napr. v dôsledku reklamácie, vrátenia tovaru, opravy chýb pri fakturácii a pod.. Je to finančná čiastka, ktorú pripisuje dodávateľ odberateľovi napríklad v prípade oprávnenej reklamácie alebo pri fakturácií vyššej ceny ako bola dohodnutá.
Exekúcia
Nútená realizácia súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom uspokojiť pohľadávku veriteľa.
Exekučný príkaz
Je to príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov stanoveným zákonom (napríklad príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov povinného, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti). Vydáva ho exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli.
Faktúra
Účtovný doklad, ktorý zachytáva výmenný vzťah medzi dvoma subjektmi. Tento vzťah vzniká pri výmene tovaru alebo služby. Slúži na kontrolu toho, či je vystavená suma presná a oprávnená.
Hrozba straty výhody splátok
Znamená, že nezaplatením čo i len jednej splátky v lehote splatnosti sa stane splatným celý zvyšok dlhu. Inak povedané pri nedodržaní splátkového kalendára sa môže začať vymáhať celá zvyšná nezaplatená suma.
Insolventnosť
Neschopnosť podnikateľského subjektu plniť si svoje finančné povinnosti pre súčasný nedostatok pohotovostných financií. Platobná neschopnosť znamená, že podnik nemá v termíne splatnosti na úhradu dostatok v hotovosti vzhľadom na časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Trvalá platobná neschopnosť môže viesť k bankrotu.
Istina
Predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Je to peňažná suma, ktorú veriteľ požičia dlžníkovi.
Konkurz
Je základným a dôsledným riešením úpadku. Cieľom konkurzu je speňažiť majetok insolventného dlžníka a použiť ho na uspokojenie pohľadávok veriteľov pri dodržaní určitého poradia uspokojovania.
Pohľadávka
Je to nárok veriteľa na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka.
Premlčanie
Je následok kvalifikovaného uplynutia času, ktoré spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti práva.
Reklamácia
Uplatňovanie námietky, sťažnosť, vytýkanie chýb tovaru, služieb so žiadosťou o opravu alebo výmenu.
Reštrukturalizácia
Je alternatívou konkurznému konaniu a je účinným opatrením na odvrátenie úpadku podnikateľského subjektu v krízovej ekonomickej situácii, za súčasnej vyššej miery uspokojenia veriteľov, ako je tomu v prípade konkurzu.
Rozhodcovská zmluva
Je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve. Musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Splátkový kalendár
Je stanovený postup splácania finančného záväzku, ak dlžník nie je schopný splatiť jednorázovo svoj dlh a dohodne sa s veriteľom na jeho splácaní.
Uznanie dlhu
Je občianskoprávny inštitút, ktorým sa zabezpečuje záväzok vzniknutý z občianskoprávnych vzťahov. Jedná sa o jednostranný právny úkon dlžníka voči veriteľovi. Obsahuje potvrdenie dlžníka, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu a čo do výšky. Má zabezpečovaciu funkciu, ktorá zakladá plynutie novej desaťročnej premlčacej lehoty na vymáhateľnosť pohľadávky.
Uznanie záväzku
Je spôsobom zabezpečenia záväzku dlžníka vyplývajúceho zo záväzkového vzťahu (napríklad z kúpnej zmluvy). Ide o jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi. Zmysel uznania záväzku spočíva v tom, že uznanie záväzku zakladá právnu domnienku existencie záväzku v čase uznania, čo znamená, že veriteľ nemusí preukazovať oprávnenosť svojej pohľadávky, keďže dlžník písomne uznal svoj záväzok. Ďalším následkom uznania záväzku je to, že odo dňa uznania záväzku začína plynúť nová premlčacia doba.
Úpadok
V úpadku je ten, kto je platobne neschopný alebo ten, kto je predlžený.
Úroky z omeškania
Majú povahu sankcie. Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho častí, vznikne veriteľovi právo od neho požadovať úroky z omeškania. Úroky z omeškania sa platia popri samotnom dlžnom plnení stanoveným percentom. Tieto sú buď zmluvne dojednané alebo sú stanovené v zákonnej výške. alebo podľa sadzby, ktorú stanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
Veriteľ
Je fyzická osoba alebo právnická osoba , voči ktorej vykazuje dlžník záväzok, resp. ktorá mu poskytuje úver. V obchode je veriteľ najmä dodávateľ tovaru alebo služieb, pokým nie sú zaplatené.
Záväzok
Predstavuje cudzí zdroj krytia majetku a je to povinnosť plniť záväzok, obvykle peňažnou úhradou vyplývajúca predovšetkým z obchodných vzťahov.
Záväzkový vzťah
Právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.
Zmluva
Dvojstranný alebo viacstranný právny úkon. Proces kontraktácie, teda uzatvárania zmluvy sa člení na dve štádiá, prvým je návrh na uzavretie zmluvy a druhým je prijatie návrhu. Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť.
Zmluvná pokuta
Zabezpečovací právny inštitút, ktorý sa dojednáva v zmluve. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zmluvná pokuta je peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, na ktorú je pokuta viazaná, a to bez ohľadu na to, či porušením povinností vzniká veriteľovi škoda.
Znalec
Vykonáva tzv. znaleckú činnosť. To je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Znalcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov.
Top